در صورتی که فایل ترجمه لغات ۱۰۰۰ کالوکیشن را تهیه کرده اید فایل های هدیه برای شما به صورت متوالی ارسال خواهد شد.